Protocol Omgaan met pesten en misbruik

Stichting BAS vindt het belangrijk dat haar deelnemers en vrijwilligers zich veilig en prettig voelen binnen de georganiseerde activiteiten. Seksueel en ander grensoverschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd. Stichting BAS heeft hiervoor het project ‘In Veilige Handen’ uitgevoerd. In dit project is een handelwijze binnen de organisatie uitgewerkt voor wanneer seksueel misbruik geconstateerd wordt. Het gaat hierbij om elk gedrag wat door de persoon die het ondergaat als ongewenst of dwingend ervaren wordt.

Het protocol is later aangepast en uitgebreid met informatie over huishoudelijk misbruik, kinder- en oudermishandeling en pestgedrag. Misbruik kan plaatsvinden tijdens de groepslessen, maar ook kunnen er signalen opgevangen worden over mogelijk misbruik in de thuissituatie. Het protocol is bekend bij alle teamleiders. Iedere nieuwe vrijwilliger tekent een gedragscode. Alle vrijwilligers krijgen een signalenkaart. Hierop staat aangegeven bij welke signalen we wat alerter kunnen zijn. En iedereen binnen de stichting krijgt een kleurrijke poster met gedragsnormen, hoe we met elkaar om willen gaan om het leuk en gezellig te hebben samen.

Deelnemers kunnen ten alle tijden bij de teamleiders terecht als er dingen gebeuren, waar ze zich niet goed bij voelen. Ook van teamleiders en vrijwilligers wordt gevraagd opmerkzaam te zijn op signalen die wijzen op mogelijk probleemgedrag. Zij hebben een meldingsplicht om grensoverschrijdend gedrag te melden. De teamleider meldt dit bij de directeur, welke de vertrouwenspersoon zal inschakelen. Deze onderzoekt vervolgens de melding volgens de in het protocol vastgelegde stappen. Hierbij wordt rekening gehouden met de veiligheid, privacy en belangen van alle betrokkenen.

Stichting BAS heeft een vertrouwenspersoon, waarbij betrokkenen terecht kunnen om hun verhaal te vertellen. Onze vertrouwenspersoon is Frans Aarts. Klik hier om meer over hem te lezen.

Voor meer informatie over het protocol, de vertrouwenspersoon, de gedragscode of omgangsregels kunt u contact opnemen met Stichting BAS via tel.nr. 076-5785373 of het mailadres info@aangepastesporten.nl. En/of bekijk dit PDF-bestand.

Op zoek naar informatie over slachtofferhulp in Nederland? Bekijk dan de website van Slachtofferhulp Nederland. En lees hoe zij ondersteuning bieden.

× How can I help you?